Privacy Policy

Bescherming

Florisgifts hecht bijzonder veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit document geeft aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Florisgifts doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Florisgifts houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • De verwerking van persoonsgegevens bepekt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.  
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn versterkt.

 

Verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van online transacties
  • Hert afleveren van bestellingen

 

Verstrekking van derden

De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door de derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of wettelijk verplicht en toegestaan. Zo maken wij gebruik van fulfilment partners voor het bezorgen van diverse bestellingen.

Florisgifts verstrekt nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn strikte afspraken gemaakt ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke bevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Florisgifts bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Rechten van betrokkene

De betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering van persoonsgegevens. Tevens kan het bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

 

Informatie

Vragen over ons privacy beleid of klachten kunt u richten aan:

info@florisgits.nl